1. Fastigheter som i huvudsak används för religiösa ändamål


  Fastigheter som t.ex. kyrkor, moskéer eller andra byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet behöver inte energideklarera. Detta bedöms bl.a. genom hur stor del av fastigheten som används i detta syfte samt hur stor del av tiden religionsutövning pågår.
 1. Industri och verkstäder


  Fastigheter där mer än hälften av den uppvärmda arean (Atemp) utgör industritillverkning eller verkstadsverksamhet behöver inte energideklarera. Det gäller även för de kontor, lager och andra uppvärmda utrymmen som tillhör tillverkningen eller verkstadens verksamhet, men som upptar mindre än halva arean.

  Övriga fastigheter där tillverkningen upptar mindre än halva arean, behöver energideklarera när fastigheten upplåts med nyttjanderätt eller ska säljas.
 1. Hus som används under en begränsad period under året


  Bostadshus som inte är avsedda för helårsboende behöver inte energideklarera.
  Bostadshus som uppfyller något av de följande två kraven är undantaget kravet på energideklarering. Huset ska användas eller vara avsedd att användas:

  a) Mindre än fyra månader per år
  b) Under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning

  Till dessa byggnader räknas bland annat fritidshus och sommarstugor. Enligt Terminologicentrum (TNC) definieras fritidshus som småhus som inte är inrättade för helårsboende.

  När ett fritidshus ska säljas är det användningen innan försäljningen som är avgörande för om byggnaden behöver ha en energideklaration eller inte. Det spelar därför ingen roll hur byggnaden är avsedd att användas efter försäljningen eller om den nya ägaren ska riva byggnaden efter köpet. En byggnad som är obebodd när den säljs och som senast använts som helårsboende ska energideklareras vid försäljning.

  Om byggnaden stått oanvänd under en längre tid bör man gå cirka fyra år bakåt i tiden för att se hur byggnaden har använts historiskt sätt. På så sätt kan man avgöra om en energideklaration krävs vid försäljningen.
 1. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år


  En tillfällig byggnad som är avsedd att användas i mindre än två år är undantagen från skyldigheten att ha en energideklaration. Om det visar sig att byggnaden kommer att användas i mer än två år så omfattas den av kravet på en energideklaration.

  Exempel på tillfälliga byggnader är moduler som står i mer än två år. De blir energideklarationspliktiga i den kombination de står i när tvåårsgränsen överträds. Om modulerna flyttas och tas i bruk i en annan kombination och på en annan plats börjar en ny tvåårsperiod som tillfällig byggnad. Om modulerna planeras att stå i längre än två år så är det lämpligt att kräva och upprätta en energideklaration redan innan tvåårsgränsen har överträtts.
 1. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring


  Ekonomibyggnader, till exempel stall, lador, maskinhallar och magasin med ett lågt energibehov är undantagna från kravet om en energideklaration. Däremot räknas bostadshus, kontorslokaler och liknande inom en lantbruksfastighet inte som ekonomibyggnader och de omfattas därför av kravet om en energideklaration.
 1. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter


  Byggnader med en användbar golvarea som understiger 50 kvadratmeter behöver inte energideklareras.
 1. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret


  Byggnader av hemlig natur omfattas inte av kravet om en energideklaration.