Energideklarationen innehåller bland annat följande uppgifter

 • Energiklass
 • Energiprestanda
 • Byggnadens primärenergital
 • Specifik energianvändning
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • Värmesystem
 • Uppvärmd area – Atemp
 • Om radonmätning är utförd eller inte samt uppmätt värde
 • Om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen
 • Namnet på den energiexpert som utfört besiktningen
 • Sammanfattning
En del av en energideklaration för enfamiljshus. Denna del visar byggnadens energianvändning.
Delen energianvändning i en energideklaration

Energiklasser

Energiklassens symbol är lätt att känna igen. Symbolen är formad som ett hus med en bokstav i. Husets färg samt bokstav baseras på byggnadens energiprestanda. Bokstäverna är A till G och varje nivå vittnar om hur mycket energi byggnaden använder. Alla byggnader som helt eller delvis ska säljas eller hyras ut måste tydligt redovisa sin energiprestanda.

Här beskriver vi vad varje energiklass står för:

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
= mindre än eller lika med
> = mer än

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad
B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad
C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad
D = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad
E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad
F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad

Energiklasser från A-G som visar byggnadens energiprestanda. Nya byggnader måste uppfylla energiklass C eller bättre. Energiklass E är en vanlig energiklass för äldre byggnader.
Energiklasser
Illustration: Boverket
Energideklarationssymboler formade som ett hus med en bokstav i mitten. Används oftast vid försäljning av hus och fastigheter. Symbolerna visar byggnadens energiprestanda där A är högst och G är lägst.
Energideklarationssymboler
Illustration: Boverket

Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. Kraven för klassificeringen specificeras i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och är olika beroende på vilken sorts byggnad det är, om byggnaden är elvärmd eller inte och var i Sverige den är belägen. Nya byggnader måste uppfylla energiklass C eller bättre.

Majoriteten av alla byggnader som energideklareras är gamla. Därför hamnar många byggnader i energiklasserna D, E, F eller G. Energiklass E är en vanlig energiklass för äldre byggnader.

Energinivåer

Energiklassning infördes i energideklarationerna den 1 januari 2014. Energideklarationer utfärdade före detta datum har därför ingen energiklass. I dessa anges istället den äldre definitionen specifik energianvändning i kWh/m2. Detta redovisas genom illustrationen av en trappstegsformad byggnad sedd uppifrån med sju olika energinivåer. Varje nivå representerar energimässigt en visst intervall. Vilken nivå en byggnad tillhör beror på energiprestandan. Energiprestandan visas genom att ett litet hus placerats på den energianvändningsnivå som byggnaden har uppnått.

Energideklarationer som är upprättade före år 2014 har därför den äldre utformningen på sammanfattningen. Precis som nya energideklarationer är den äldre versionen giltig i tio år från den tidpunkt då den registrerades i Boverkets energideklarationsregister.

Här är ett exempel på hur energiprestandan redovisades före 2014 med energinivåer.

Nivåerna anges från liten till stor energianvändning.

Energiprestanda för den aktuella byggnaden (anges i kilowattimmar per kvadratmeter och år.)

Nivå 1 (liten) : EP ≤ 50 kWh/m2
Nivå 2: EP > 50 – ≤ 100 kWh/ m2, år
Nivå 3: EP > 100 – ≤ 150 kWh/ m2, år
Nivå 4: EP > 150 – ≤ 200 kWh/ m2, år
Nivå 5: EP > 200 – ≤ 300 kWh/ m2, år
Nivå 6: EP > 300 – ≤ 400 kWh/ m2, år

Energinivåer i siffror som redovisades före 2014
Energinivåer
Illustration: Boverket